Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Έρχονται δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ: Ποιους αφορούν και πότε λήγουν

Δύο νέα προγράμματα ΕΣΠΑ προκηρύχθηκαν την τελευταία περίοδο. Αναλυτικά:
1. Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας που απαιτούνται από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν σε τμηματοποιημένα έργα, δηλαδή έργα των οποίων ένα ή περισσότερα Υποέργα (εξ ολοκλήρου ή μέρος τους) έχουν ολοκληρωθεί με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 και έχουν υπολειπόμενα Υποέργα (εργολαβίες) που ήδη υλοποιούνται, ήτοι Υποέργα – Εργολαβίες με υπογεγραμμένες νομικές δεσμεύσεις. Eιδικότερα μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύνανται να χρηματοδοτηθούν: Έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (ΕΕΛ), έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Γ’ προτεραιότητας εφόσον τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί, έργα αύξησης δυναμικότητας υφισταμένων ΕΕΛ οικισμών Α’ και Β’ προτεραιότητας εφόσον στην ΕΕΛ θα οδηγούνται με δίκτυο αποχέτευσης λύματα οικισμών Γ’ προτεραιότητας και τεκμηριώνεται ότι η υφιστάμενη δυναμικότητα της ΕΕΛ δεν επαρκεί, αγορές εδαφικών εκτάσεων που σχετίζονται άμεσα με τα παραπάνω έργα. Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός (Η/Μ) των αντλιοστασίων (Α/Σ) είναι επιλέξιμος για τον πληθυσμό σχεδιασμού 20ετίας. Εργασίες αρχαιολογίας και συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ ως ξεχωριστό υποέργο.

Σε ποιους απευθύνεται

Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης
ΟΤΑ Α΄ βαθμού
Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης

Περίοδος υποβολής

από 8/3/2016 έως 30/6/2016

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Η πρόταση του δικαιούχου και τα συνοδευτικά έγγραφα (εφόσον υπογράφονται) φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του εκπροσώπου του δικαιούχου ή των εχόντων υποχρέωση προς τούτου και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Στην περίπτωση που ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, επισυνάπτεται απαραίτητα σε μορφή αρχείου pdf η υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” στη διεύθυνση: Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, 115 27 Αθήνα, τις ώρες: 09:00 – 16:00, το αργότερο έως την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασής του.

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.espa.gr, www.epep.gr/content/ep_ymeperaaκαι www.epperaa.gr.
Τεχνικό Δελτίο Πράξης, οδηγίες για την συμπλήρωση του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και είναι δημοσιευμένες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.espa.gr, www.epep.gr/content/ep_ymeperaa και www.epperaa.gr. Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης συμπληρώνεται από το δικαιούχο μόνο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ.
Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου για την υποβολή πρότασης.
Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.
Φάκελος Τεκμηρίωσης Διοικητικής Ικανότητας, Επιχειρησιακής Ικανότητας, Χρηματοοικονομικής Ικανότητας (εφόσον απαιτείται), τα οποία συμπληρώνονται από το δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο έγγραφο «Οδηγός για την Εκτίμηση της Διαχειριστικής Ικανότητας Δυνητικών Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020».
Δελτίο Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης Πράξης εφόσον απαιτείται.
Για την ΕΕΛ, μελέτη εφαρμογής ή προμελέτη (απαραίτητα το τεύχος «τεχνική έκθεση-υπολογισμοί» και σχέδιο κάτοψης της εγκατάστασης).
Για το ΔΑ, οριστική μελέτη (απαραίτητα το τεύχος «τεχνική έκθεση-υδραυλικοί υπολογισμοί») συνοδευόμενη από οριζοντιογραφίες και απαραίτητα γενική οριζοντιογραφία του ΔΑ κατάλληλης κλίμακας (πχ. 1:5.000) σε υπόβαθρο GoogleEarth (με εμφανή τη δόμηση) στην οποία θα αποτυπώνεται τόσο το κατασκευασμένο ΔΑ όσο και το υπολειπόμενο ΔΑ.
Εγκεκριμένα Τεύχη δημοπράτησης των έργων.
Για τα υποέργα της προτεινόμενης προς ένταξη πράξης στα οποία έχουν αναληφθεί νομικές δεσμεύσεις, όλα τα απαραίτητα έγγραφα που τεκμηριώνουν τη νομιμότητα της διαδικασίας ανάληψης νομικών δεσμεύσεων, εκτός εάν έχουν ελεγχθεί από την π. ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΑΑ σε προγενέστερο χρόνο κατά την προγρ/κή περίοδο 2007-2013.
Απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του αρμόδιου Υπουργείου, περί αποδοχής του συστήματος «μελέτη – κατασκευή», όπου αυτό εφαρμόζεται.
Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο του έργου ή απόφαση απαλλαγής ή τεκμηρίωση περί μη-απαίτησης, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου και τον Ν. 4014/2011.
Αντίγραφο γνωμοδοτήσεων συναρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων (εφορείες αρχαιοτήτων, δασαρχεία, κ.ο.κ.) όπου από ισχύουσες διατάξεις απαιτείται.
Στοιχεία κυριότητας ή κατάλληλα έγγραφα που να αποδεικνύουν/πιστοποιούν την κυριότητα ή την παραχώρηση της έκτασης ή τη σύσταση δουλείας οδού για τις ακόλουθες εκτάσεις: (α) για το γήπεδο της ΕΕΛ, (β) για τα τμήματα των αγωγών που δεν διέρχονται από υφιστάμενες οδούς και (γ) για τυχόν απαιτούμενα αντλιοστάσια ή λοιπά συνοδά έργα.
Τυποποιημένα (πινακοποιημένα) χρονοδιαγράμματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος.
Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
Πίνακας Α διαχωρισμού οικονομικού και φυσικού αντικειμένου για έργα που εκτελούνται σε φάσεις
Πίνακας Β3, με βάση τον οποίο εξετάζεται κατά πόσο η πράξη σέβεται τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, ειδικότερα σε σχέση με τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις της ΚΥΑ Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π.
Πίνακας Δ1 για την αποτύπωση των απαραίτητων αρχικών, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών της πράξης και του βαθμού ωρίμανσης αυτής και αντίγραφα των εγκριτικών αποφάσεων του τελευταίου σταδίου των μελετών.
Πίνακας Δ2 για την αποτύπωση των αδειών και των εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής.

Προϋπολογισμός


€ 49.000.000

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις, έως το ύψος της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ή επί πλέον αυτής μέχρι ποσοστό 6,4 % της δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 14.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.
2. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις: Συμπληρωματικά – εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης, δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας, αξιολόγηση, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων, ενέργειες ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων, επίλυση καταγγελιών και ελέγχου.

Σε ποιους απευθύνεται
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Περίοδος υποβολής

από 10/3/2016 έως 30/11/2023

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.) ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 221 00, τις ώρες 09:00 έως 16:00, συνημμένα στην υπογεγραμμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Όροι και προϋποθέσεις
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Αίτηση Χρηματοδότησης Τεχνικό Δελτίο Πράξης Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα, εφόσον απαιτείται.

Προϋπολογισμός

€ 3.617.840

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

aftodioikisi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου