Τρίτη, 22 Απριλίου 2014

Ελληνικά παραδοσιακά ποτά στο ψηλότερο ράφι

«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ»


Τσίπουρο, ούζο, ρακή, κρασί, ρετσίνα, λικέρ και άλλα ποτά που παράγονται στη χώρα μας μπορούν να αποκτήσουν το σήμα ελληνικότητας και να γίνουν ανάρπαστα.Τις καλύτερες θέσεις στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων αλλά και των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ξένες αγορές μπορεί να δώσει το ελληνικό σήμα στα παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά.
Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή και ο φορέας απονομής του λογότυπου είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους. Τα αρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομικών έχουν εγκρίνει τον κανονισμό με τις προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος και οι μικροί ποτοποιοί μπορούν να αποκτήσουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των μεγάλων.

Οι προϋποθέσεις απονομής του ελληνικού σήματος στο αλκοολούχο ποτό είναι:
να παρασκευάζεται και να εμφιαλώνεται εντός των ορίων της Ελλάδας από εγκεκριμένους κατά νόμο ποτοποιούς,
να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας για τα αλκοολούχα ποτά.

Για τα αλκοολούχα ποτά που φέρουν νομίμως γεωγραφική ένδειξη που αναφέρεται στην Ελλάδα ή σε περιοχή της ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την οικεία υπουργική απόφαση, με την οποία αναγνωρίζεται η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη ή/και καθορίζονται οι όροι χρήσης της.

Φορέας Απονομής και Ελέγχου του Σήματος στα αλκοολούχα ποτά ορίζεται η Γενική Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΧΚ).

Ο ποτοποιός που επιθυμεί τη χορήγηση του Σήματος για συγκεκριμένο/α προϊόντα του υποβάλλει σχετική αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του ν. 4072/2012 στη Χημική Υπηρεσία που εποπτεύει το ποτοποιείο, όπου παράγεται το ποτό.

Η αίτησή του πρέπει να περιέχει:
Για τα φυσικά πρόσωπα, το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αιτούντος. Για τα νομικά πρόσωπα, τη μορφή, την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο αυτών, καθώς και την έδρα.
Την άδεια ποτοποιού, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2969/2001.
Τη βεβαίωση συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία τού υπό αίτηση αλκοολούχου ποτού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 30/077/2131/2011 απόφασης αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, και η οποία αντικαθιστά τις δηλώσεις που προβλέπονται από τα εδάφια γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012.
Τη δήλωση που προβλέπεται στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 192 του ν. 4072/2012.

Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία υποβάλλει τα στοιχεία, μαζί με την εισήγησή της, στη Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η Διεύθυνση Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι υπεύθυνη για την καταχώριση των στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο ηλεκτρονικό μητρώο είναι:
  • η επωνυμία πώλησης,
  • η εμπορική ονομασία,
  • άλλες διακριτικές ενδείξεις σημαντικές για την ταυτότητα του ποτού,
  • ο αλκοολικός τίτλος,
  • τα πλήρη στοιχεία του παραγωγού ποτοποιού (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου, διακριτικός τίτλος, εάν υφίσταται, πλήρης διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας - τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, φαξ),
  • τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, για λογαριασμό της οποίας παράγεται το αλκοολούχο ποτό.
Η Διεύθυνση Αλκοόληςτου Γενικού Χημείου του Κράτους χορηγεί στον δικαιούχο του Σήματος βεβαίωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελληνικών Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 του ν. 4072/2012.

Χρήστος Κολώνας
ethnos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου