Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

Νέος κανονισμός της ΕΕ για ΠΟΠ, ΠΓΕ και για προιόντα Ορεινής Παραγωγής

Νέος κανονισμός της ΕΕ για ΠΟΠ, ΠΓΕ και για προιόντα Ορεινής Παραγωγής


Νέο Κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων δημοσιοποίησε η Κομισιόν στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (αριθ. 1151/2012).

Ο νέος κανονισμός καταργεί προηγούμενους κανονισμούς και τους αντικαθιστά με ένα ενιαίο νομικό κείμενο, που αφορά τα προϊόντα με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ), ενώ εισάγει τον ορισμό για τα «προϊόντα ορεινής παραγωγής».


Ακόμη υποχρεώνει την Επιτροπή, το αργότερο έως τις 4 Ιανουαρίου 2014, να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση για την ένδειξη «προϊόντα νησιώτικης γεωργίας», καθώς και για τα «προϊόντα τοπικής γεωργίας και απευθείας πώλησης», ώστε να μπορούν οι παραγωγοί να εμπορεύονται τα προϊόντα τους σε τοπικό επίπεδο.

Ο Κανονισμός μειώνει το χρόνο καταχώρισης στα μητρώα αυτών των προϊόντων. Θεσπίζει ακόμη νέες απαιτήσεις επισήμανσης και προστασίας για τους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον αλλά και τη διαχείριση των ζώων εκτροφής, από τα οποία παράγονται τα ποιοτικά προϊόντα.

Οι σημαντικότερες αλλαγές του νέου Κανονισμού είναι οι εξής:

Μειώνεται ο χρόνος έγκρισης από 12 σε 6 μήνες μετά την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης στην ΕΕ. Επίσης η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων θα μειωθεί αντίστοιχα.
Η αναγνώριση ενός προϊόντος θα ακυρώνεται όταν δεν χρησιμοποιείται για μια επταετία.

Στις προϋποθέσεις για την αναγνώριση ενός παραδοσιακού προϊόντος (ΕΠΙΠ), αλλάζει η προϋπόθεση για προηγούμενη διάθεση στην αγορά, από τα 25 σε 30 έτη. Επίσης για τα προϊόντα αυτά θα παρέχεται διασφάλιση πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και για τις παραδοσιακές συνταγές.

Αποτελεί μέρος μιας νέας σειράς από πολιτικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στην «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»,η οποία αποσκοπεί στη δυνατότητα να «παρέχει στους παραγωγούς τα κατάλληλα εργαλεία για τον καλύτερο εντοπισμό και την προώθηση αυτών των προϊόντων τους, που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα να τους προστατεύει από αθέμιτες πρακτικές».

Προϊόν ορεινής παραγωγής

Ο όρος «προϊόν ορεινής παραγωγής» καθιερώνεται ως προαιρετική ένδειξη ποιότητας. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται μόνο προς περιγραφή προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία:
α) τόσο οι πρώτες ύλες όσο και οι ζωοτροφές για τα ζώα εκτροφής προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές
β) στην περίπτωση μεταποιημένων προϊόντων, η μεταποίηση λαμβάνει επίσης χώρα σε ορεινές περιοχές.

Προϊόν νησιώτικης γεωργίας

Όπως αναφέρει ο Κανονισμός, το αργότερο έως τις 4 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας νέας ένδειξης, «προϊόν νησιωτικής γεωργίας». Η ένδειξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την περιγραφή των προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση, των οποίων οι πρώτες ύλες προέρχονται από νησιωτικές περιοχές. Επιπλέον, προκειμένου η ένδειξη να χρησιμοποιείται για μεταποιημένα προϊόντα, η μεταποίηση πρέπει επίσης να γίνεται σε νησιωτικές περιοχές, εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Η έκθεση πρέπει, εφόσον χρειάζεται, να συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για τη δέσμευση της προαιρετικής ένδειξης ποιότητας «προϊόν νησιωτικής γεωργίας».

Τοπική γεωργία και απευθείας πωλήσεις

Επίσης, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός νέου συστήματος επισήμανσης τοπικής γεωργίας και άμεσης πώλησης, που θα βοηθήσει τους παραγωγούς να εμπορεύονται τα προϊόντα τους σε τοπικό επίπεδο. Η έκθεση, που θα πρέπει να συνταχθεί μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2014, πρέπει να επικεντρώνεται στην ικανότητα του παραγωγού να προσθέτει αξία στην παραγωγή του με τη νέα επισήμανση και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και κάποια συγκεκριμένα κριτήρια, όπως οι δυνατότητες για μείωση των εκπομπών άνθρακα και των αποβλήτων μέσω μικρής κλίμακας αλυσίδων παραγωγής και διανομής. Η έκθεση, αν χρειάζεται, θα συνοδεύεται από κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για τη θέσπιση ενός συστήματος επισήμανσης τοπικής γεωργίας και απευθείας πωλήσεων.

Αίτηση καταχώρισης ονομασιών

Αιτήσεις καταχώρισης ονομασιών βάσει των συστημάτων ποιότητας, υποβάλλονται μόνον από ομάδες οι οποίες ασχολούνται με τα προϊόντα με την ονομασία που πρόκειται να καταχωρισθεί. Σε περίπτωση ονομασίας στο πλαίσιο «Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης» ή «Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων», που περιγράφει διασυνοριακή γεωγραφική περιοχή ή σε περίπτωση ονομασίας στο πλαίσιο «Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων», διάφορες ομάδες από διαφορετικά κράτη μέλη ή τρίτες χώρες μπορούν να υποβάλλουν κοινή αίτηση καταχώρισης.

Ένα μοναδικό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ομάδα όταν διαπιστώνεται ότι πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το υπό αναφορά πρόσωπο είναι ο μοναδικός παραγωγός ο οποίος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση
β) όσον αφορά τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις, η οριζόμενη γεωγραφική περιοχή διαθέτει χαρακτηριστικά που διαφέρουν αισθητά από εκείνα των γειτονικών περιοχών ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος διαφέρουν από εκείνα των προϊόντων που παράγονται στις γειτονικές περιοχές.

Δείτε εδώ ολόκληρο το κείμενο του νέου κανονισμού

agrotypos.gr Πηγή: flashnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου