Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Γενναίες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων  Ευκαιρίες για ενισχύσεις δίνονται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις των κλάδων των τροφίμων, των ζυμαρικών και της ζαχαροπλαστικής.

Οσοι διαθέτουν μικρά εργαστήρια ή κι εκείνοι που θέλουν να ανοίξουν μονάδες παραγωγής μπορούν να επιδοτηθούν με ποσά από 30.000 έως 300.000 ευρώ.
Ο κλάδος των τροφίμων, γενικά είναι ίσως από τους λίγους που δεν έχει πλήξει καίρια η οικονομική ύφεση καθώς οι δαπάνες για τρόφιμα είναι ανελαστικές.

Επιπλέον, η αύξηση των εξαγωγών καθώς και οι διατροφικές κρίσεις προσφέρουν πεδίο δραστηριοποίησης για την παραγωγή προϊόντων με αγνά και ποιοτικά υλικά καθώς και με πρωτότυπες συνταγές.
Οι κατηγορίες που ενισχύονται από το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκινά να «τρέχει» από σήμερα μέχρι και τις 25 Απριλίου είναι:
1. Αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
2. Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων.
3. Παραγωγή ειδών ζαχαροπλαστικής.
4. Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων ζυμαρικών προϊόντων.
5. Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
6. Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών.
7. Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Γενναίες ενισχύσεις σε επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων
Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Οι κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.
Οι υφιστάμενες Επιχειρήσεις θα πρέπει:
Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.
Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας.
Να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια.
Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση, εν ισχύι, άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.
Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξαρχής από το Πρόγραμμα.
Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο.
Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λπ.).
Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις:
Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή, οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Ποιες είναι οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν
Οι επιλέξιμες δαπάνες για τους κλάδους της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών μεταξύ άλλων είναι:
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%.
Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων.
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Κατασκευές, διαμορφώσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.
2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι 100%.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης.
Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης.
3. Μεταφορικά μέσα. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να επιχορηγηθεί είναι 15.000 ευρώ.
Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνο χρήσης.
4. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 30.000 ευρώ.
Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας.
Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή που θα τεθεί σε λειτουργία το λογισμικό και μέχρι τη χρονική λήξη του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης.
Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα/εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης .
5. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης είναι 100%.
Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται με την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Προβολή - προώθηση. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 20.000 ευρώ.
Χρηματοδοτούνται έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς και επαγγελματικές εκθέσεις, δαπάνες για σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, κατασκευή ιστοσελίδας (μέχρι 5.000 ευρώ) κι έξοδα διαφημιστικής καταχώρισης.
Για τις νέες και υπό σύσταση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επιδοτούνται κατά 40% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης και οι λειτουργικές δαπάνες.
Αυτές είναι:
1. Ενοίκια. Περιλαμβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου.
2. Δαπάνες ηλεκτρισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας, Διαδικτύου.
3. Δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης. Περιλαμβάνει δαπάνες και παραστατικά στην επωνυμία της επιχείρησης για αμοιβές για νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών.
Ιδιωτική συμμετοχή
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και δάνειο. Το δάνειο είναι δυνατόν να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ.
1. Παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής.
2. Παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, όπως αυτών της ΕΤΕΑΝ, του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του JEREMIE, τα οποία διατίθενται μέσω των Τραπεζών.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν πληροφορίες στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 210-6985210 και στο γραφείο πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλέφωνο 8011136300.
Η προκήρυξη της δράσης και ο οδηγός εφαρμογής του προγράμματος είναι αναρτημένα στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr και www.efepae.gr
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου