Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε το επίδομα παιδιού

Στα “γρανάζια” μιας απίστευτης γραφειοκρατίας θα εμπλακούν πάνω από 800.000 οικογενειάρχες για να καταφέρουν να εισπράξουν τα νέα επιδόματα τέκνων που δικαιούνται...


Χρειάζονται έως και πέντε δικαιολογητικά κατά περίπτωση, από διαφορετικές υπηρεσίες.Το έντυπο Α21

Αφού τα συγκεντρώσουν θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μαζί με ένα πολύπλοκο έντυπο, το οποίο φέρει τον κωδικό Α21. Στο έντυπο αυτό, το οποίο έχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, οι περισσότεροι δικαιούχοι θα κληθούν να συμπληρώσουν από 70 έως και 130 διαφορετικά πεδία με πληροφορίες για τα παιδιά τους, τους ίδιους και τις συζύγους τους!
Μέχρι τις 30 Ιουνίου

Όλες αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να τις φέρουν σε πέρας το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου που λήγει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Από κει και πέρα, τα στοιχεία που θα δηλώσουν στη φορολογική δήλωση και στο έντυπο Α21 θα τα επεξεργαστεί άμεσα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται όλα τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, τότε θα δώσει το “πράσινο φως” για την καταβολή των επιδομάτων.

Για όσους υποβάλουν τα ζητούμενα στοιχεία πριν τα μέσα Ιουνίου θα καταστεί δυνατό περί τα τέλη του ιδίου μηνός να λάβουν την πρώτη δόση των επιδομάτων, η οποία αντιστοιχεί στο 50% ττων συνολικών ποσών που δικαιούνται για όλο το 2013. Τα υπόλοιπα θα καταβληθούν σε άλλες δύο δόσεις, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.
Τα δικαιολογητικά

Αναλυτικά, οι οικογενειάρχες που είναι δικαιούχοι των επιδομάτων θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών της οικογένειας.

· Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων, για αλλοδαπούς, όταν είναι αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

· Βεβαίωση φοίτησης/Πιστοποιητικό σπουδών, για κάθε ένα από τα τέκνα άνω των 18 και κάτω των 24 ετών.

· Ιατρική γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α. ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ηλικίας άνω των 18 και κάτω των 24 ετών, μη σπουδαστή ή φοιτητή)

· Δικαστική απόφαση επιμέλειας ανήλικων τέκνων.

· Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων 10 οικονομικών ετών, δηλαδή της περιόδου 2004-2013 ώστε να αποδειχθεί η 10ετής τουλάχιστον παραμονή στην Ελλάδα!

Τα δικαιολογητικά αυτά δεν θα χρειαστεί να τα υποβάλουν σε κάποια αρμόδια αρχή, αλλά θα πρέπει να τα διαφυλάξουν στα σπίτια ώστε να μπορούν να τα προσκομίσουν εφόσον τους ζητηθούν για έλεγχο.

Στο έντυπο Α21, το οποίο πρέπει να συνυποβληθεί ηλεκτρονικά μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κάθε οικογενειάρχης θα πρέπει να δηλώσει, για κάθε προστατευόμενο τέκνο του, τα ακόλουθα 15 στοιχεία:

Όνομα

Επώνυμο

Όνομα πατέρα

Όνομα μητέρας

Ημερομηνία γέννησης.

Τόπο γέννησηςΥπηκοότητα.

Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (αν υπάρχει)

.Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ., αν υπάρχει)

.Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.).

Δήμο και Νομό.

Αριθμό οικογενειακής μερίδας.

Σχολείο ή σχολή φοίτησης.

Ποσοστό αναπηρίας.

Στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας.

Επίσης στο Α21 πρέπει να δηλωθούν τα εξής δεδομένα:

· Η ακριβής οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή το εάν ο δικαιούχος είναι έγγαμος ή άγαμος ή σε διάσταση ή διαζευγμένος ή χήρος.

· Τα στοιχεία του και της συζύγου (ονοματεπώνυμα των ιδίων και των γονέων τους, αριθμοί ταυτότητας, ΑΦΜ, αρμόδιες Δ.Ο.Υ., Α.Μ.Κ.Α., ημερομηνία και τόπος γέννησης, δήμος-νομός, αριθμός οικογενειακής μερίδας και διεύθυνση κατοικίας), τα οποία πρέπει να αναγραφούν σε 23 διαφορετικά πεδία για τον καθένα τους!

· Αν η διαμονή στην Ελλάδα είναι μόνιμη και από ποιο έτος, καθώς επίσης και ποια είναι η χώρα προέλευσης.

· Αν έχουν υποβληθεί τα 10 προηγούμενα χρόνια δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

· Αν τα παιδιά βρίσκονται στην Ελλάδα.

· Αν οι γονείς είναι χήροι ή διαζευγμένοι.

· Αν κάποιο από τα παιδιά είναι από άλλο γάμο.

· Αν έχουν όλα τα παιδιά την ελληνική υπηκοότητα (για αλλοδαπούς).

Στο έντυπο Α21 θα πρέπει επίσης να αναγραφούν:

· ο αριθμός πρωτοκόλλου ή ο αριθμός πράξης ή ο αριθμός απόφασης κάθε δικαιολογητικού που έχει συγκεντρώσει ο αιτών οικογενειάρχης

· η ημερομηνία έκδοσης κάθε δικαιολογητικού
πηγή