Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Μείωση 3,2% στη βιομηχανική παραγωγή το 2012

Μείωση της τάξεως του 3,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή το 2012, έναντι 7,8% το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με... τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή ΕΛΣΤΑΤ.

Η ύφεση στη βιομηχανία επιβραδύνεται, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία για τον περασμένο Δεκέμβριο, όπου το το βιομηχανικό προϊόν υποχώρησε κατά 0,5% έναντι µείωσης 7,8% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2011 προς το 2010.
Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 3,2% της περιόδου Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - ∆εκεµβρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας, δηλαδή:

α) Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατοµείων κατά 0,6%.
β) Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 3,9%.
γ) Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 3%.
δ) Στην αύξηση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 0,9%.

Η µείωση του Γενικού ∆είκτη Βιοµηχανικής Παραγωγής κατά 0,5% τον περασμένο ∆εκέµβριο 2012, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2011, οφείλεται στις παρακάτω µεταβολές των δεικτών των επιµέρους τοµέων:

α) Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ορυχείων - Λατοµείων κατά 7,9%.

Ειδικότερα, στη µείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι µειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης µεταλλούχων µεταλλευµάτων και άλλων εξορυκτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων.

β) Στην αύξηση του ∆είκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιοµηχανιών κατά 2%.

Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων:
παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χηµικών προϊόντων, µη µεταλλικών ορυκτών και µηχανηµάτων και ειδών εξοπλισµού.

γ) Στη µείωση του ∆είκτη Παραγωγής Ηλεκτρισµού κατά 5%.

δ) Στη µείωση του ∆είκτη Παροχής Νερού κατά 2,4%.
parapolitika.gr