Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα επιδοτούμενης κατά 80% απασχόλησης για εργοδότες και εργαζομένους

Μέχρι τις 15 Μαρτίου θα τρέχει η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατά 80% απασχόλησης για εργοδότες και εργαζομένους. Αν είστε εταιρεία και θέλετε εξειδικευμένο προσωπικό, μπορείτε να προσλάβετε έως 3 ανέργους με επιδότηση 80% του μισθολογικού κόστους. Αν πάλι είστε άνεργος- πτυχιούχος (εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ ή μέλος επαγγελματικής ένωσης χωρίς κανένα τιμολόγιο επί 1 6μηνο), μπορείτε να βρείτε «ενδιαφερόμενη» εταιρεία, να παρουσιάστε το ερευνητικό σας έργο για να προσληφθείτε.

Η δράση ονομάζεται «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις». Αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ερευνητών και ερευνητριών, καλύπτοντας από πόρους του ΕΣΠΑ το 80% του μισθολογικού κόστους.

Η επιχείρηση θα υποβάλει πρόταση για υλοποίηση ερευνητικού έργου διάρκειας 18-24 μηνών στο πλαίσιο του οποίου θα απαιτηθεί η πρόσληψη ερευνητικού προσωπικού. Θα πρέπει να προβλέπει την πρόσληψη 1-2 ερευνητών και επικουρικά 1 επιπλέον ατόμου ως τεχνικό προσωπικό. Θα προσληφθούν με μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 24 μηνών.

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται: κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου.

Ως Τεχνικό και Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται: κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και πτυχιούχοι ΤΕΙ.

Ουσιαστικά καλύπτονται όλοι οι τομείς της σύγχρονης έρευνας: Μαθηματικά και Στατιστική, Φυσική και Αστρονομία, Χημεία Πληροφορική, Επιστήμες Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνίες, Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Ενέργεια και Περιβάλλον, Ιατρικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Σύμφωνα με το πληροφοριακό υλικό του υπουργείου Ανάπτυξης, στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από επιχειρήσεις όλων των κλάδων με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου και αντικειμένου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη του έργου. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα ανέργου η οποία θα πιστοποιείται από δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ σε ισχύ. Εναλλακτικά, στην περίπτωση ωφελούμενων οι οποίοι λόγω της εγγραφής τους σε επαγγελματικές ενώσεις ή επιμελητήρια (πχ μηχανικοί, γιατροί κλπ), δεν έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα θεωρείται ότι έχουν την ιδιότητα του ανέργου εφόσον: α) δεν έχουν εκδώσει κανένα τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών κατά το τελευταίο 6μηνο από την ημερομηνία της πρόσληψης και β) δεν έχουν συνάψει σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών η οποία να είναι σε ισχύ.

Το προσωπικό που τελικά θα επιλεγεί για πρόσληψη:

• δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους
12 μήνες από την έναρξη του έργου.

• Στην περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

• Στην περίπτωση Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.: δεν θα πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος στις Ο.Ε.και Ε.Ε., να ανήκει στα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε., να είναι εταίρος στις Ε.Π.Ε.. Επιπλέον δεν θα πρέπει να είναι σύζυγος ή να συνδέεται με α’ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τα προαναφερόμενα πρόσωπα

Στην περίπτωση αλλοδαπού ερευνητή εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί το έργο (εφόσον απαιτείται, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης).

Τι χρηματοδοτείται

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης (Δημόσια Δαπάνη) ανά επιχείρηση ανέρχεται στο 80% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ερευνητικού έργου. Tο υπόλοιπο 20% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους.

Οι μεικτές αμοιβές, εργοδοτικές εισφορές, και επιμερισμός δώρων εορτών και επιδόματος αδείας υπολογιζόμενα σε 12μηνη βάση, είναι:

* Ερευνητικό Προσωπικό: Για κάτοχο διδακτορικού τίτλου 2100 -2500 ευρώ και για κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 2000 -2300 ευρώ με με 5ετή ερευνητική εμπειρία.

* Για Τεχνικό Προσωπικό ο πτυχιούχος με μεταπτυχιακό τίτλο 1800 -2000 ευρώ, ο πτυχιούχος πανεπιστημίου 1700 -1900 ευρώ και ο πτυχιούχος ΤΕΙ 1600 -1800 ευρώ. Επίσης περιλαμβάνονται συμπληρωματικές δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου όπως μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, αναλώσιμα, τραπεζικά έξοδα τήρησης λογαριασμών και έκδοσης εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Ιστότοπο: https://apps.gov.gr/minedu/employment/call2012/ Πληροφορίες δίδονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsrt.gr, και στην διεύθυνση Μεσογείων 14-18, Αθήνα, 115 27, τηλ 2107458126 και 210-7458127.

Δ. Καδδά

ΠΗΓΗ